گروه دوره های استراتژی

۱-دوره مدیریت استراتژی کلاسیک
۲- دوره مدیریت استراتژی مدرن
۳-دوره مدیریت استراتژی تهاجمی
۴- دوره مدیریت استراتژی حذف رقیب
۵- دوره استراتژیک بر اساس متد سان تزو
۶- دوره تفکرات استراتژیک


گروه دوره های عمومی

  • ۱- دوره موفقیت
  • ۲- دوره هوش هیجانی (احساسی)
  • ۳- دوره نفوذ در دیگران
  • ۴- دوره مدیریت خویشتن
  • ۵- دوره اصول و فنون مذاکره و مهارت های ارتباطی (Negotiation)
  • ۶- دوره زبان بدن (Body Language)
  • ۷- دوره مدیریت زمان
  • ۸- دوره آداب معاشرت تجاری و مدیریت تشریفات
  • ۹- دوره مدیریت استرس

گروه دوره های حرفه ای بازاریابی و فروش (Sales & Marketing)

۱- دوره فروش و بازاریابی از پایه تا حرفه ای شامل بازاریابی تلفنی، حضوری، غیر حضوری و …
۲- دوره مهندسی فروش (Sales Engineering)
۳- دوره استراتژیک بازاریابی
۴- دوره تربیت مدیر فروش و بازاریابی
۵- دوره تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
۶- دوره خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصول
۷- دوره مدیریت برند و برند سازی


گروه دوره های حرفه ای مشتری مداری

۱- دوره مشتری مداری (Customer Orientation)
۲- دوره ارتباط موثر با مشتری
۳- دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
۴- دوره سنجش رضایت مشتری (CSM)
۵- دوره مدیریت شکایت مشتری (CCM)


گروه دوره های تکمیلی کسب و کار

دوره مدیریت و بهبود فرآیندها دوره مدیریت زنجیره تامین (SCM) دوره سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) دوره مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) دوره تفکر سیستمی (Systems Thinking) دوره S۵ دوره مدیریت دانش (KM) دوره مدیریت تولید و عملیات دوره ۶ Sigma دوره مدیریت منابع انسانی دوره مدیریت تغییر (رقص تغییر) دوره تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی